PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.TIPTOPJEDLA.SK JE:

Ak na týchto webových stránkach vykonáte objednávku, po jej potvrdení dôjde medzi vašou a našou stranou k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy a budú platiť tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len VOP) a ďalšie konkrétne podmienky uvedené na www.tiptopjedla.sk.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom v Prešove. Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. odbor výkonu dozoru. tel. č.: 051/ 7721 597. faxl. č.: 051/ 7721 596.

Tieto VOP platia pre všetky ponuky a zmluvy, ktoré sa týkajú predaja a dodávok produktov ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.tiptopjedla.sk. Inými slovami, s týmito VOP súhlasite, ak si čokoľvek objednávate z našich webových stránok.

Jozef Mičo – TIP-TOP

Ulica a číslo: Chalupkova 34 
Mesto a PSČ: Prešov 08005 
Štát: Slovensko
IČO: 10737618
DIČ: 1021022805
IČ DPH: SK1021022805

PRACOVNÁ DOBA

PONDELOK10:00 – 18:00
UTOROK10:00 – 18:00
STREDA10:00 – 18:00
ŠTVRTOK10:00 – 18:00
PIATOK10:00 – 18:00

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Marián Spišák

manager – vedúci prevádzky
telefón: 0917 503 015
email: tip.top.jedla@gmail.com

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky e-shopu spoločnosti Jozef Mičo – TIP-TOP (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom).

Tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

II. POJMY

Predávajúci je spoločnosť: Jozef Mičo-Tip-Top, sídlo: Chalupkova 34 Prešov 08005 Slovensko, IČO:107 376 18, zapísaná v Okresný úrad Prešov
Číslo živnostenského registra: 707-7714

Kupujúci (zákazník) je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu t. j. výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s využitím na to určeného webového sídla predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie tovaru, ak objednávka nebola určená pre domácnosť alebo fyzickú osobu nepodnikateľa. Zákazníkom nemôže byť fyzická osoba – podnikateľ ani právnická osoba.

Internetový obchod predávajúceho je eshop umiestnený na internetovej doméne www.tiptopjedla.sk

Objednávka je úkon kupujúceho uskutočnený pri kúpe tovaru cez e-shop predávajúceho, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho kúpiť tovar v e–shope predávajúceho.

III. CENA TOVARU

Cena tovarov je uvádzaná v mene EUR vrátane sumy DPH.

Cena tovarov je pre všetky tovary uvedená v e-shope ako orientačná a cena v čase dodania tovaru sa môže líšiť od ceny tovaru v čase potvrdenia objednávky zákazníka. Dôvodmi pre zmenu ceny sú napríklad zmena ceny v prevádzkach predávajúceho a/alebo zmeny vzniknuté v dôsledku váženia tovaru (napr. zelenina, ovocie, mäsové výrobky, atď.). Pri osobnom odbere tovaru zákazníkom na prevádzke predávajúceho, sa k cene tovaru neúčtuje žiadna dodatočná suma za dopravu. V prípade objednania tovaru s dopravou predávajúceho je účtovaný poplatok 3,00 EUR s DPH za dopravu zákazníkovi v rámci mesta Prešov a Košice.

Ak je miesto doručenia mimo mesta Košice môže byť poplatok za dopravu zvýšený a jeho výška je uvedená pri objednávaní tovaru.
Ak je cena dodaného tovaru vyššia ako orientačná cena, zákazník má právo odmietnuť prevzatie dodaného tovaru pri jeho dodaní. V takom prípade voči zákazníkovi nie sú uplatnené žiadne poplatky a neplatí žiadnu kúpnu cenu za odmietnutý tovar.

Pri osobnom odbere tovaru predávajúci dodá tovar v mieste určenej prevádzky predávajúceho, kde umožní nakladať kupujúcemu s tovarom. V prípade, ak kupujúci objedná tovar s dopravou predávajúceho, bude tovar dodaný na kupujúcim určenú adresu pri objednávaní tovaru.

IV. OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU

Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho výlučne objednávkou cez e-shop. Vytvorenie objednávky zákazníka s vytvorením zákazníckeho konta Dá sa objednať aj bez registrácie iba vyplnením potrebných údajov. Minimálne a maximálne počty tovarov, ktoré je možné si objednať, nie sú určené.

Predávajúci po doručení objednávky zašle zákazníkovi potvrdenie objednávky na email, ktorý zadal pri registrácii. Záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy zákazníka (ktorým je jeho objednávka) je až dodanie tovaru predávajúcim. Do času dodania tovaru predávajúcim zákazníkovi nie je predávajúci viazaný objednávkou zákazníka, nakoľko dostupnosť zákazníkom objednaného tovaru je závislá na skladových zásobách. Preto dodanie tovaru podľa objednávky zákazníka nie je možné garantovať, nakoľko nie je možné garantovať jeho aktuálnu dostupnosť.

Objednaný tovar bude dodaný v nákupných taškách alebo krabiciach podľa uváženia predávajúceho, pričom za toto zabalenie tovaru bude predávajúci účtovať zákazníkovi jednorazový poplatok v sume 1 EUR s DPH bez ohľadu na počet tašiek alebo krabíc a tento poplatok hradí zákazník spolu s kúpnou cenou za tovar. Pre donášku tento poplatok neplatí…platí sa iba za dopravu min 3,00€.

Pri objednaní tovaru, ktorý sa predáva na váhu, je predávajúci oprávnený dodať tovar s odchýlkou vo váhe +/- 10 %, kedy pri tejto odchýlke zákazník nemá právo odmietnuť prevzatie tovaru. Pri inej odchýlke, zákazník má právo odmietnuť prevzatie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu existencie prekážok, ktoré sa vyskytli po potvrdení objednávky, nevie dodať kupujúcemu ním objednaný tovar v ním objednanom množstve, akosti alebo vyhotovení. V prípade zrušenia objednávky je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu ním uhradenú cenu za tovar.

Kúpna zmluva je uzavretá prevzatím tovaru kupujúcim v mieste určenej prevádzky predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny. Dokiaľ zákazník neprevezme tovar a nezaplatí kúpnu cenu, nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Lehota na dodanie tovaru je 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nedôjde k zrušeniu objednávky podľa bodu 5. Dodaním tovaru sa rozumie jeho príprava a umožnenie zákazníkovi jeho prevzatie na príslušnej prevádzke predávajúceho, ktorá bola určená zákazníkom pri objednávke tovaru (pri Osobnom odbere tovaru zákazníkom), alebo jeho doručenie na adresu dodania (pri objednaní tovaru s dopravou predávajúceho). Zákazník si vie zvoliť vyzdvihnutie/doručenie tovaru v lehote do 7 dní od vytvorenia objednávky.

Kupujúci je oprávnený si pripravený tovar prevziať v príslušnej prevádzke predávajúceho, ktorú určil pri objednávke tovaru v pracovné dni – PO v čase od 10:00 – 18:00 hod. Počas štátnych sviatkov a dní, kedy je  zo zákona zákazníkom určená prevádzka zatvorená, nie je možné prevzatie tovaru.

Vyzdvihnutie/doručenie tovaru je možné počas otváracej doby predajní.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim – spotrebiteľom objednávané služby, potom súhlasom s týmito VOP vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu za tovar podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

  • platobnou bránou (platbou kartou online) cez internet
  • platobnou kartou pri preberaní tovaru
  • hotovosť pri preberaní tovaru
  • stravnými lístkami (denné menu a hotové jedlá)

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať tovar.

VI. PRÁVO KUPUJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:
tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď:
zákazník alebo zákazníkom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar,
v prípade ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď zákazník alebo zákazníkom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný
ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď zákazník alebo zákazníkom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus
ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie.  Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na webstránke eshopu. Zákazník je povinný zaslať tovar späť na adresu nášho sídla, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením zákazníkovi vzniká povinnosť vrátiť zakúpený tovar v rovnakom stave ako bol pri jeho prevzatí zákazníkom. Pri odstúpení znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Vo všeobecnosti nie je v zmysle zákona možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Po odstúpení od zmluvy a odoslaní tovaru zákazníkom predávajúcemu bude zákazníkovi vrátená uhradená kúpna cena. Tovar sa vracia na tej prevádzke predávajúceho, kde ho zákazník prevzal.

Pri využití práva zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy, zodpovedá zákazník iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VII. REKLAMÁCIE

Reklamácie tovarov sa riadia Reklamačným poriadkom zverejneným na webstránke.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a zákazníkom.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi predávajúcim a zákazníkom. Zákazník môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže zákazník obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

Zákazník sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie pre alternatívne riešenie sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Zákazník môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Zákazník sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť tieto VOP. Zmeny sú účinné momentom zverejnenia nového znenia VOP na webovej stránke. V prípade, ak zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je kedykoľvek oprávnený zrušiť svoj účet v eshope.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2022